Sosyal Sorumluluk ve Etik İşe Alım Politikamız

Sektöründe lider bir kuruluş olarak hizmet veren Alpin Çorap, çalışanlarına, taşeronlarına, alt işverenlerine, ziyaretçilerine daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesini kendisine amaç edinmiştir. Bundan dolayı her türlü sosyal sorumlulukların ve davranış kurallarının yerine getirilmesinde Türk İş Yasalarına, Tüzük ve yönetmeliklerine bağlı kalacağımızı, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Tavsiye kararları çerçevesinde;

 1. Her türlü yasal uyumlulukların, yasal düzenlemelerin uygulanmasını,
 2. Yapılacak olan işin niteliğine göre uygun elemanların şirketin personel seçme ve yerleştirme standartlarına uygun olarak işe alınmasını ve işin sona ermesi durumunda, ilgili personelin İş Kanunu ve sözleşmeden doğan her türlü haklarının verilmek suretiyle işten ayrılmasını,
 3. İşçilerin birleşme ve toplu görüşme özgürlüklerinin serbestçe sağlanmasını,
 4. Her türlü ayrımcılığın önlenmesini; ırk, dil, din, mezhep, siyasi görüş, eğitim, cinsiyet ve cinsel tercihlerine göre ayrım yapılmayacağını,
 5. Çalışanların dilek ve şikâyetlerini toplu olarak ifade edebilecekleri gibi bireysel olarak da ifade etmelerini sağlayabilecek güvenilir bir ortam yaratmayı,
 6. Yasa ile belirlenen normal çalışma süreleri, fazla mesailer ve diğer konularda çalışan kişilerin cinsiyetlerine bakılmaksızın ve iş ayrımcılığı yapılmaksızın eşit işe, eşit ücret verileceğini,
 7. Yasa ile belirlenen çalışma saatlerine göre işe uygun kişilerin çalıştırılmasını, hamile, özürlü ve hükümlü personelin iş kanununda belirtilen kurallar dahilinde çalıştırılmasına müsaade edilebileceği,
 8. İşyeri içerisinde çocuk işçi çalıştırılmayacağını,
 9. Zorlama, dayatma ve kötü muamele ile iş yaptırılmayacağını, bu ve benzeri yöntemlerin disiplin cezası olarak uygulanmayacağını,
 10. Rüşvet, yolsuzlukla ilgili her türlü yüz kızartıcı olayların karşısında olacağını
 11. İşyeri sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü gerekli risk değerlendirmelerinin yapılıp, sağlıklı çalışma ortamlarının temini ve çalışanların sağlıklarını güvence altına alınacağını,
 12. Eğer fason atölye kullanılacaksa mutlaka yasal gerekliliklerin fason atölyelerde sağlanmasını temin edeceğini ve kaçak atölyelerde iş yaptırmayacağını, kaçak atölye kullanılmayacağını,
 13. İşe yeni başlayacak olan personele “Personel Yönetim Sistemleri Eğitimi” kapsamında (yasal haklarının neler olduğu anlatılacaktır. Ücret ödeme sisteminin nasıl işlediği konuları, çalışma saatleri ve fazla mesailer hakkında, yıllık izinler vs. eğitimleri gibi)anlatılacaktır. İş sağlığı ve güvenliği sistemleri, Çevre Yönetim sistemleri hakkında gerekli eğitimlerin verileceğini (Yangın eğitimi, İlk Yardımcı eğitimi, kimyasallarla çalışma eğitimi, kişisel koruyucu ve kullanım eğitimi, atık yönetimi ve Çevreci Birey eğitimi vs.)
 14. Çevre dostu ürünlerin kullanımını yaygınlaştırılacağını ve atıkların azaltılacağını,
 15. İşletmenin evrensel standarda ulaşması için geçerli olan Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001), İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri (OHSAS 18001), Çevre Yönetim Sistemlerinin (ISO 14001) eksiksiz ve koşulsuz olarak uygulayacağımızı,
  Taahhüt ederiz.